Skip to content

1200-1000_BCE,_Vajasneyi_samhita_sample_i,_Shukla_Yajurveda,_Sanskrit,_Devanagari 300